ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
δια της Χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ», θα διεξάγει την 13η Νοεμβρίου 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 81/02.08.2012, θέμα
14iv), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(Κτήριο Λυμπέρη, 2ος όροφος, γραφείο Β12), στο Καρλόβασι Σάμου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ
(52.100,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και παράδοση των ειδών, στον τόπο
και στους χώρους, που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_6319/22.10.2012 Διακήρυξη.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22 Οκτωβρίου 2012.
Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) οικονομική πανελλήνιας κυκλοφορίας
εφημερίδα στις 22 Οκτωβρίου 2012.
Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων,
Δωδεκανήσου) στις 22 Οκτωβρίου 2012.
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 22 Οκτωβρίου 2012.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9)
στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου
(τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι
ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την
Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,
ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη
Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email: elen@aegean.gr ή elepromitheies@aegean.gr, fax :
2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν
ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : gkolionis@aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται
με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτήριο Λυμπέρη, 1ος όροφος, γραφείο Α13),
στο Καρλόβασι Σάμου.
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
ΑΔΑ: Β430469Β7Λ-ΩΩΚ

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ