ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης

της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

της Κατηγορίας Πράξης «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και

καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (κωδικός: 10.74.12.01), του Άξονα Προτεραιότητας

10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8

περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-

2013» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και

από Εθνικούς Πόρους θα διεξάγει την 6η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ.,

πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού

Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 71/13.03.2012, θέμα 13ii), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

του Τμήματος Περιβάλλοντος (Κτήριο Ξενία, Λόφος Πανεπιστημίου, 3ος όροφος) στη Μυτιλήνη. Ο

συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και

τριάντα λεπτών (6.876,30€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και παράδοση των

ειδών, στον τόπο και στους χώρους, που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου

Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), την 20η Μαρτίου 2012.

Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων,

Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων) την 20η Μαρτίου 2012.

Η περίληψη θα αποσταλεί προς ανάρτηση την 20η Μαρτίου 2012 στον δικτυακό τόπο της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στη

Μονάδα Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των

ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου –

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη

Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις αρμόδιες υπαλλήλους Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.:

2251036716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 2251036709) και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ. :

2251036927, email : elen@aegean.gr). Η διακήρυξη δίδεται ατελώς, κατόπιν συμπλήρωσης στοιχείων

των ενδιαφερομένων, από δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(http://www.ru.aegean.gr).

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,

ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες

υπαλλήλους κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. 2251036716 και κα Κωτσάλου Ελένη, τηλ. 2251036736, email:

elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709.

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού

αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email :andreou@aegean.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη

προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με

ΑΔΑ: Β445469Β7Λ-Χ11

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την 5η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 15:00, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού

Λογαριασμού Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18), στη

Μυτιλήνη.

Καθηγήτρια

Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

ΑΔΑ: Β445469Β7Λ-Χ11

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ