ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2012_7252  Μυτιλήνη,  10  Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους»,  της Κατηγορίας Πράξης «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτομίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (κωδικός: 10.74.12.01), του Άξονα Προτεραιότητας 10:  Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, θα διεξάγει την 9η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας επιστημονικών οργάνων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 73/04.04.2012, θέμα 13iii), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Επιστημών της Θάλασσας, 1ος όροφος),  στη Μυτιλήνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. και παράδοσης των ειδών, στον τόπο και στους χώρους, που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_7251/10.12.2012 Διακήρυξη. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 10η Δεκεμβρίου 2012.Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) οικονομική πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα την 11η Δεκεμβρίου 2012.Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου) την 11η Δεκεμβρίου 2012.Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), την 11η Δεκεμβρίου 2012.Η περίληψη θα αποσταλεί προς ανάρτηση την 11η Δεκεμβρίου 2012 στον δικτυακό τόπο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στη Μονάδα Δημοσιότητας και Πληροφόρησης. Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο  κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &  elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr).  Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &  elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709). Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υποψήφιο διδ. κ. Όλυμπο Ανδρεάδη (τηλ. : 2251036858, email: olympos@aegean.gr, fax : 2251036858).  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την 8η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18), στη Μυτιλήνη.  ΚαθηγήτριαΑγγελική ΔημητρακοπούλουΑντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού ΣχεδιασμούΠανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ