ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων», της Κατηγορίας Πράξης «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτομίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (κωδικός: 10.74.12.01), του Άξονα Προτεραιότητας 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, θα διεξάγει την 28η Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 93/25.01.2013, θέμα 13xi), στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Ξενία Β', 3ος όροφος, γραφ. Γ1), στη Μυτιλήνη. O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS 379350. Η δαπάνη της ως άνω Πράξης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό Πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ24580132 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (7.365,00€) προ Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. (16%) ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (1.178,40€). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (8.543,40€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. και παράδοσης των ειδών, στον τόπο και στους χώρους, που προβλέπονται στην υπ' αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2013_1840/11.03.2013 διακήρυξη.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), την 11η Μαρτίου 2013.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709). Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: kevag@aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) στη Μυτιλήνη μέχρι την 27η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής, Πάρις Α. Τσάρτας

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ