ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ 01/ 01/2013 ΕΩΣ 31/12/2015»

Αρ. Διακήρυξης: 5380/16/10/2012
Ο Φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου διενεργεί Πρόχειρο Δια-γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά για την συντήρηση μικρό-επισκευές και υποστήριξη λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου ην περίοδο 01/01/2013-31/12/2015, στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, Μιχάλων 8. Ο προϋπολογισμός είναι 69.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 19/11/2012 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημια-κής Μονάδας Χίου. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι τουλάχιστον ενενήντα ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.H γλώσσα που θα συ-νταχθεί η προσφορά είναι η Ελληνική. Η χρηματοδότηση είναι από τον Τακτικό Προϋ-πολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΕ 2639. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα γίνεται μηνιαία και αφού προηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει προεγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με αριθμ, πρωτ. 92019/ΙΒ και ημερομηνία 08/08/2012 και με ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2271035021, fax: 2271035099, από την αρμόδια υπάλληλο κα Κυριακή Σαλιάρη, e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου , Μιχάλων 8, 82100 Χίο, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αι-γαίου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm.
Χίος 16/10/2012
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ