ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 13ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2013)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 12η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 92/19.12.2012, θέμα 14xv), στα γραφεία του υποκαταστήματός του στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2013), κατά το διάστημα από 5ης έως και 7ης Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα, Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Η δαπάνη για τη μίσθωση συνεδριακού χώρου & λοιπών υπηρεσιών (εστίασης) για τις ανάγκες του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2013), θα καλυφθεί από το έργο «Χημικά – Τοξικά στο Περιβάλλον – Συνέδριο».
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) την 25η Ιανουαρίου 2013.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες δίνονται από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Μακρή, (τηλ. : 2106492451, e-mail: chm@aegean.gr , fax: 2106492299).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 11η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., στο υποκατάστημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος).

Καθηγήτρια
Θεοδώρα Πετανίδου
Αντιπρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ