ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ      Αριθ. πρωτ. 4394 Μυτιλήνη, 2 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας λογισμικών προγραμμάτων και ειδών πληροφορικής, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών Τμημάτων του στη Μυτιλήνη.
1.  Αναθέτουσα Αρχή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 36921, 22510 36923, 22510 36927, fax: 22510 36929, e-mail: Les_OikTm_lst@aegean.gr.  2. Είδος ΣύμβασηςΣύμβαση Προμήθειας.  3.  Προϋπολογισμός της προμήθειας – ΧρηματοδότησηΟ προϋπολογισμός της προμήθειας των λογισμικών προγραμμάτων και ειδών πληροφορικής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (112.396,27€) συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. Η δαπάνη  θα βαρύνει τις πιστώσεις  των  κωδικών  αριθμών εξόδων (ΚΑΕ) 4121 και 4121ζ του Τακτικού Προϋπολογισμού, τρέχοντος οικονομικού έτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.                       4.  Περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμούΑντικείμενο είναι η προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων και ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.  5.  Τόπος Παράδοσης ΕιδώνΤα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν στα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως ορίζονται στην διακήρυξη. 6.  ΑντιπροσφορέςΑντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 7.  Χρόνος παράδοσης ειδώνΗ παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 8.   Τόπος παραλαβής των διακηρύξεωνΑντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 09:00 και 15:00 στο Κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Τ.Κ.: 811 00, από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, ισόγειο, γρ. ΙΣ.2.10, τηλ.:  22510 36921,  22510 36923 (κ. Κάιτατζης, κα Τσαγκαράκη).           Επίσης το τεύχος  της διακήρυξης είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου (www.aegean.gr., στην ενότητα Προκηρύξεις Διαγωνισμών). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο με τα στοιχεία τους (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας) για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Πανεπιστημίου μαζί τους. Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να  έχουν ενημερώσει την εταιρεία ταχυμεταφοράς προκειμένου ο μεταφορέας να έχει αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή του. 9.   Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορώνΟι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 21η  Σεπτεμβρίου 2010,  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.10, στη Μυτιλήνη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  Αποκλείεται περαιτέρω παράταση, πέραν της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.  10. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων, την Τετάρτη 22η Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 10:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 11. Εγγυήσεις συμμετοχήςΜε την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης  συμμετοχής ύψους 5%  του προϋπολογισμού των ειδών, για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.  12. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των υποψηφίωνΔικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπάβ) συνεταιρισμοίγ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 13. Ισχύς των προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 14. Είδος διαδικασίαςΑνοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 15. Κριτήριο κατακύρωσηςΗ χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.  16. Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων που απαιτούνταιΟ υποψήφιος πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την παρακάτω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Ø       Να διαθέτει συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο με 400.000 ευρώ, για καθεμιά από τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών παρά για επιμέρους είδη, ο συνολικός κύκλος εργασιών θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το τριπλάσιο του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών για τις οποίες υποβάλλει προσφορά.Ø       Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ/ΙSO 9001:2000 για τομείς o        Εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς υλικούo        Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης  17. Δημοσιεύσεις  

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως06.08.2010
Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο06.08.2010

 18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχείαΔεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε ανά είδος. 19. Έξοδα δημοσίευσηςΤα έξοδα για τη δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 20. ΠληροφορίεςΓενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Ελένη Κωτσάλου, γραφείο ΙΣ. 2.24 τηλ.: 22510 36927, email: elen@aegean.gr, και Άννα Τζαγκαράκη, γραφείο ΙΣ. 2.10 τηλ. : 22510 36923  email: atzag@aegean.gr, fax : 22510 36929. Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού δίνονται  από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αναγραφόμενους υπολόγους των ακαδημαϊκών Τμημάτων του πίνακα  υπό προμήθεια ειδών, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της με αριθ. πρωτ. 4393/02.08.2010 διακήρυξης. Η ΑντιπρύτανιςΟικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Καθηγήτρια, Χρυσή Βιτσιλάκη    

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ