ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 4488Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, στις 21  Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 87/05.08.2010 Θέμα 5.4) για τις ανάγκες των Τμημάτων και Εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης (Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου), στη Μυτιλήνη, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (23.666,50€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 06/08/2010.  Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στον ελληνικό τύπο και σε μία (1) τοπική την 06/08/2010.  Τα τεύχη της διακήρυξης θα σταλούν για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιμελητήρια Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου)  την 06/08/2010.  Το τεύχος της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 13/08/2010 στην διεύθυνση (www.aegean.gr). Η διακήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά.Αντίτυπα της διακήρυξης  δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Άννα Τζαγκαράκη, τηλ. : 22510-36923, email: atzag@aegean.gr, fax : 22510-36929. Η διακήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά.  Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Ελένη Κωτσάλου, τηλ.: 22510-36927, email: elen@aegean.gr, και Άννα Τζαγκαράκη τηλ. : 22510-36923  email: atzag@aegean.gr, fax : 22510-36929. Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού δίνονται  από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες από τους αναγραφόμενους υπολόγους στον πίνακα των υπό προμήθεια ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της με αριθ. πρωτ. 4487/06.08.2010 διακήρυξης. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, 20 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη.  Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου  Καθηγήτρια, Χρυσή Βιτσιλάκη 

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ