ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΠΕ1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, είχε προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής κατά το έτος 2013, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 93/25.01.2013, θέμα 13iv), ο οποίος ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 97/11.03.2012, θέμα 17ii). Ο επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ισόγειο, γρ. 1.26), στη Μυτιλήνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (7.712,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με αντικείμενο του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: e.plexousaki@sa.aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές έως την 28η Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18), στη Μυτιλήνη.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής, Πάρις Α. Τσάρτας

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ