ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ

Μυτιλήνη 20/03/2012
A.Π. 1363α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: +30 22510 36143, 36145, 36142, Fax: +30 22510 36127
2. Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, στα πλαίσια του "Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Υποομάδα Ειδών.
4. Είδη υπό προμήθεια: – Ομάδα Α: Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (Υποομάδα Α1: Μεταγωγείς Δικτύου – Δρομολογητές Δικτύου, Υποομάδα Α2: Κεραίες Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Υποομάδα Α3: Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων Κτιρίων)
– Ομάδα Β: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Εξοπλισμός Γραφείου (Υποομάδα Β1: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Υποομάδα Β2: Περιφερειακός Εξοπλισμός, Υποομάδα Β3: Φωτοτυπικά – Εκτυπωτές – Σαρωτές, Υποομάδα Β4: Φορητοί Η/Υ – Παλάμης – Tablet PC, Υποομάδα Β5: Σαρωτές Βιβλίων και τεκμηρίων)
– Ομάδα Γ: Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (Υποομάδα Γ1: Εξυπηρετητές – Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων, Υποομάδα Γ2: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Cluster, Υποομάδα Γ3: Σύστημα παράλληλης Επεξεργασίας)
– Ομάδα Δ: Εκπαιδευτικά Συστήματα (Υποομάδα Δ1: Προβολικά Συστήματα, Υποομάδα Δ2: Εκπαιδευτικό Σύστημα Δικτύων & Υπηρεσιών, Υποομάδα Δ3: Εκπαιδευτικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Υποομάδα Δ4: Λογισμικό και Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Επικοινωνιών, Υποομάδα Δ5: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ασφάλειας, Υποομάδα Δ6: Λογισμικό και Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Τ/Ν, Υποομάδα Δ7: Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Μηχανικής Μάθησης, Υποομάδα Δ8: Λογισμικό Εκπαίδευσης Αναγνώρισης Προτύπων, Υποομάδα Δ9: Λογισμικό Εκπαίδευσης ERP, Υποομάδα Δ10: Σύστημα Προσομοιωτής Οδήγησης)
-Ομάδα Ε: Λογισμικά (Υποομάδα Ε1: Λογισμικά Ι, Υποομάδα Ε2: EVIEWS, Υποομάδα Ε3: Λογισμικά ΙΙ, Υποομάδα Ε4: IBM / ILOG / CPLEX, Υποομάδα Ε5: Μοντελοποίηση, Υποομάδα Ε6: XML SPY, Υποομάδα Ε7: INTALIO BPMS, Υποομάδα Ε8: EMBARCADERO RAD STUDIO, Υποομάδα Ε9: RELEX, Υποομάδα Ε10: RELIASOFT, Υποομάδα Ε11: MATLAB, Υποομάδα Ε12: GIS)
– Ομάδα ΣΤ: Όργανα Εργαστηρίου Φυσικής (Υποομάδα Στ1: Ηλεκτρονικά ανιχνευτών σωματιδίων, Υποομάδα Στ2: Ηλεκτρονικά ανιχνευτών μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Υποομάδα Στ3: Όργανα ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας / μετεωρολογίας, Υποομάδα Στ4: Όργανα μέτρησης ιδιοτήτων φωτοβολταϊκών συστημάτων, Υποομάδα Στ5: Φωτοβολταϊκά συστήματα, Υποομάδα Στ6: Αιολικά συστήματα)
– Ομάδα Ζ: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ποιότητας & Τεχνολογίας (Υποομάδα Ζ1: Εξοπλισμός ανάλυσης γενικών οργανικών ενώσεων, Υποομάδα Ζ2: Εξοπλισμός ανάλυσης υγρών αποβλήτων, Υποομάδα Ζ3: Εξοπλισμός ανάλυσης νερού, Υποομάδα Ζ4: Εξοπλισμός απομόνωσης χημικών ουσιών, Υποομάδα Ζ5: Εξοπλισμός ψύξης, Υποομάδα Ζ6: Εξοπλισμός καθαρισμού δοχείων)
– Ομάδα Η: Συστήματα Επεξεργασίας Ψηφιακού Βίντεο και Motion Capture
– Ομάδα Θ: Επιστημονικά Όργανα Εργαστηρίου (Υποομάδα Θ1: Φασματόμετρο οπτικής ίνας/τηλεσκοπίου, Υποομάδα Θ2: Φασματόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης, Υποομάδα Θ3: Εξοπλισμός μέτρησης φυσιολογίας φυτών, Υποομάδα Θ4: Υποστηρικτικός αναλυτικός εξοπλισμός, Υποομάδα Θ5: Υποστηρικτικός εξοπλισμός επεξεργασίας λυμάτων, Υποομάδα Θ6: Εξοπλισμός προσδιορισμού τοξικών ουσιών, Υποομάδα Θ7: Όργανα Ψυχομετρίας, Υποομάδα Θ8: Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου, Υποομάδα Θ9: Εξοπλισμός μέτρησης εδάφους, Υποομάδα Θ10: Εξοπλισμός αέριας χρωματογραφίας, Υποομάδα Θ11: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Θαλάσσιων Διεργασιών, Υποομάδα Θ12: Εξοπλισμός υγρής χρωματογραφίας, Υποομάδα Θ13: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Υδατοκαλλιεργειών)
– Ομάδα Ι: Επιστημονικά Όργανα Πεδίου (Υποομάδα Ι1: Εξοπλισμός Εντοπισμού Θέσης, Υποομάδα Ι2: Εξοπλισμός μετρήσεων πεδίου υπογείου νερού, Υποομάδα Ι3: Υποστηρικτικός εξοπλισμός μετρήσεων πεδίου, Υποομάδα Ι4: Όργανα μέτρησης χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων, Υποομάδα Ι5: Όργανα μέτρησης παραγόντων Υγιεινής και Ασφάλειας, Υποομάδα Ι6: Όργανα ψηφιακής απόδοσης και αποτύπωσης, Υποομάδα Ι7: Όργανα ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας / μετεωρολογίας, Υποομάδα Ι8: Όργανα ηχομέτρησης, Υποομάδα Ι9: Όργανα μέτρησης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, Υποομάδα Ι10: Εξοπλισμός καταγραφής ήχου, Υποομάδα Ι11: : Εξοπλισμός επιστημονικών οργάνων για δασολογικές εφαρμογές και μελέτες, Υποομάδα Ι12: Εξοπλισμός επιστημονικών οργάνων βιογεωγραφίας, Υποομάδα Ι13: Εξοπλισμός επιστημονικών οργάνων γεωμορφολογίας, Υποομάδα Ι14: Εξοπλισμός επιστημονικών οργάνων τηλεσκόπισης)
– Ομάδα ΙΑ: Εξοπλισμός Θαλάσσιας Έρευνας (Υποομάδα ΙΑ1: Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας, Υποομάδα ΙΑ2: Σύστημα Ενυδρείων)
– Ομάδα ΙΒ: Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
5. Προϋπολογισμός προμήθειας: Τρία εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ογδόντα ένα ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (€ 3.115.081,60), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.
6. Χρόνος Παράδοσης: Έως 60 ημέρες εκτός των ειδών Ι.3.3, Ι.3.4, Ι.3.5, Ι.3.6 και Ι.12.1 για τα οποία είναι έως 90 ημέρες και των υποομάδων Στ.1 και Στ.2 για τις οποίες είναι έως 1έτος.
7. Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβος, Χίος και Σάμος.
8. Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. +30 22510 36143, 36145, 36142, fax: +30 22510 36127, e-mails: xfiori@aegean.gr, p.kara@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr. Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm.
9. Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μπίνειο Κτίριο, Μυτιλήνη 81100, Θεοφανώ Μουχτή, στο τηλ. +30 2251036315 και στο e-mail mfan@aegean.gr. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου, Καρλόβασι Σάμος 83100, Σοφία Δημόλιανη, στο τηλ. +30 2273082047 και στο e-mail sdem@aegean.gr
10. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Η 7η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
11. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο».
12. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική.
13. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 8η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους.
15. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στην Υποομάδα ή Υποομάδες Ειδών, την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Για κάθε Υποομάδα Ειδών, για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά, πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής
16. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα τη Σ.Α.Ε. με κωδικό 2011ΣΕ14580004. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
17. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Τύπο: Η 22η/3ου/2012 (τελευταία δημοσίευση στον τύπο: η 27η/3ου/2012).
18. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 21η/3ου/12.
19. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 21η/3ου/11 (για δημοσίευση την 23η/3ου/12).
20. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 26η/3ου/12.
21. Έξοδα δημοσίευσης: βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Καθ. Ιωάννης Κάλλας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ