ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

Μυτιλήνη, 12 Μαΐου 2010
A.Π. : 2495

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: 22510 36921, 22510 36927, fax: 22510 36009.
2. Τίτλος έργου: Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης των εσωτερικών και εξωτερικών χωρών των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
4. Υπηρεσίες φύλαξης : τα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη :
Α. Το κτιριακό συγκρότημα του Λόφου Πανεπιστημίου, εντός του οποίου βρίσκονται:
Κτίριο Διοίκησης,
Κτίριο Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας,
Κτίριο Φοιτητικής Λέσχης,
Κτίριο Τμήματος Γεωγραφίας,
Κτίρια Τμήματος Περιβάλλοντος (Ξενία Ι και ΙΙ)
Β. Τα μισθωμένα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πόλη της Μυτιλήνης
Κτίριο επί της Ναυμάχου Παπανικολή 11, πρώην «ευ-ζην»
Κτίριο επί της Μεραρχίας Αρχιπελάγους 3, «Παπαρίσβα»
5. Προϋπολογισμός έργου: Εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ (100.000,00€), περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
6. Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
7. Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. 2251036921, Fax: 2251036009, e-mail: gkai@aegean.gr . Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.
8. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: : Η 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 της αυτής ημερομηνίας.
9. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100.
10. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική.
11. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 16η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
12. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι Έλληνες & αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007 & την ΟΔ 2004/18, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής του.
13. Ειδικοί όροι συμμετοχής: Υπάρχουν.
14. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο του 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α).
15. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0892.
16. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Τύπο: Η 12η/05ου/2010 (για δημοσίευση την 14η/05ου/2010).
17. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 12η/05ου/2010 (για δημοσίευση την 14η/05ου/2010).
18. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 12η/5ου/2010.
19. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντιπρύτανις
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ