ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ALUMINET”

                         

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   Αριθ. πρωτ.  : ΕΛΕ_2012_6570Μυτιλήνη, 30 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2012_6569/30.10.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ALUMNINET»ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ALUMNINETΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ALUMNINET)» Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας ΑρχήςΠανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22510 36700, +30 22510 36701, fax: + 30 22510 36709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr.Είδος Σύμβασης : Σύμβαση Υπηρεσιών. Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασηςΤο έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ενοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης και υποστήριξης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (AlumniNet). Το AlumniNet θα καλύπτει οριζόντια τις ανάγκες των αποφοίτων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βασικοί στόχοι/υπηρεσίες του έργου αποτελούν:·         Ενημέρωση για ανακοινώσεις Τμήματος προέλευσης, ευκαιρίες μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και απασχόλησης, υποτροφίες.·         Αποστολή ειδοποιήσεων (alerts) για προσθήκη νέων καταχωρήσεων.·         Κοινωνική δικτύωση μεταξύ αποφοίτων.·         Αναζήτηση θέσεων εργασίας από αποφοίτους.·         Αναζήτηση αποφοίτων από επιχειρηματικούς φορείς.·         Παρακολούθηση εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων.Προβλέπεται ακόμα περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας.Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται  στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 : Ανάπτυξη Πλατφόρμας AlumniNet, της Πράξης «Σύστημα Διαχείρισης και υποστήριξης αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (AlumniNet)», με κωδικό ΟΠΣ: 304270, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα  προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και  έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με δικαιούχο της Πράξης τον Ειδικό Λογαριασμό  Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Τόπος εκτέλεσης έργου : Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΠροϋπολογισμός  : Ο Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ €123.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €123.000,00 – ΦΠΑ (23%) €23.000,00 = €100.000,00, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». Το σύνολο των δαπανών του Έργου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 3458/2011ΣΕ34580052.Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι   δέκα τέσσερεις (14) μήνες. ΕγγυήσειςΜε την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης  Συμμετοχής ύψους 5%  του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγύησης συμμετοχής είναι έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (6.150,00€), συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Δικαίωμα  συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.Είδος διαδικασίας : Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμόςΚριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια, που αναφέρονται στην Διακήρυξη.Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού : Το τεύχος της Διακήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται από την έδρα του  Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. +30 22510 36736, fax : 00302251036709, email : elepromitheies@aegean.gr., στη Μυτιλήνη. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ru.aegean.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών : Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν τις Προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με έκπροσωπο ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.λ.π.) μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012   και ώρα 15:00 μ.μ.  στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, τηλ. +30 22510 36700, ή +30 22510 36701, fax : +30 22510 36709), στη Μυτιλήνη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  : Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφ. Α.12, στη  Μυτιλήνη, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.Ισχύς των προσφορών  : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.Πληροφορίες : Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. +30 22510 36736, fax : +30 22510 36709, email : elepromitheies@aegean.gr., 81100 Μυτιλήνη.Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τη φύση του προκηρυχθέντος έργου παρέχονται μέσω της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης : dgavalas@aegean.gr.  ή στο τηλ. : +30 22510 36643.  ΚαθηγήτριαΑγγελική ΔημητρακοπούλουΑντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού ΣχεδιασμούΠανεπιστημίου ΑιγαίουΠρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας    

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ