ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής, τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) και την υπ' αρ. 422/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκτέλεση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», με προϋπολογισμό 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της επιχείρησης http://www.deyaxiou.gr/, κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος για επικοινωνία Καλογεράκης Πέτρος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 20/12/2012 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί ξανά στις 27/12/2012 και ώρα λήξης 10:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πηγή: ΔΕΥΑΧ