ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ’

Με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κας Λ. Κατσέλη, παρατάθηκε μέχρι 23/7/2010 η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων του προγράμματος "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" που έληγε στις 18/6/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Αθήνα, 15/6/2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: Φ/Β.20/1/1017/682
ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος
Τμήμα Β'
Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 117 – 119
Τ.Κ. : 10192 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Ντεβέ
Τηλ. : 210 6969208
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Φ/Β.20/1/4607/458/30-4-2010 Υ.Α. για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη
στη ράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2. Τις διατάξεις του Π.. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89)
«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ
99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.. 396/89»
3. Τις διατάξεις του Π.. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» και του Π.. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού»
4. Τις διατάξεις του Π..185 (ΦΕΚ 213/Α/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π..189/05-11-2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/05-11-2009)
5. Τις διατάξεις του Π.. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/2009) «ιορισμός Υπουργών και
Υφυπουργών»
6. Τις διατάξεις του Π.. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και κατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
C:\Documents and Settings\verrax\Επιφάνεια εργασίας\ΓΓΒ\ΕΣΠΑ\ΟΗΓΟΙΙ\ΠΡΑΣΙΝΑ\1η τροποποίση υ α πρόσκλησης για Π Ε .doc 2
7. Τις διατάξεις του Π.. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α/1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης
σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του
Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας,
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς
και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων»
8. Τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(de minimis aid)
10. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) για την
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
και άλλες διατάξεις»
11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος ιαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27-
03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά
12. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της
Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
13. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006)
14. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
15. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001)
16. Την με αρ C(2007) 5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)
17. Tην υπ'αριθ.14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με τη εξειδίκευση των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
18. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
του θέματος προτεραιότητας «Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων
βιώσιμης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέμηση της
ρύπανσης, ενσωμάτωση μη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)»
19. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης
για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης» με Α.Π. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ
1965/Β/2008)
20. Την με Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην
C:\Documents and Settings\verrax\Επιφάνεια εργασίας\ΓΓΒ\ΕΣΠΑ\ΟΗΓΟΙΙ\ΠΡΑΣΙΝΑ\1η τροποποίση υ α πρόσκλησης για Π Ε .doc 3
Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με
α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/2008
και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009),
2637/ΕΥΣ/4221/26.5.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.6.2009 (ΦΕΚ
1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.9.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ
8114/2.10.2009 (ΦΕΚ 2214/ Β/2009).
21. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση
του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του
ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον
ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019/14.4.2009).
22. Την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 2686/478/0020Α1/28-4-2010 για την «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
23. Την με αρ. πρωτ 2677/211/A2/27-4-2010 απόφαση του Ειδ. Γραμματέα για την
Ανταγωνιστικότητα για την έγκρισης των Οδηγών Εφαρμογής των Πράξεων
«Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010».
24. Την με αρ. πρωτ. Φ/Β.20/1/4607/458/30-4-2010 Υπουργική Απόφαση για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στη ράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2010» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) του ΕΣΠΑ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 23-7-2010.
Κατά τα λοιπά η με Α.Π. Φ/Β.20/1/4607/458/30-4-2010 Απόφαση της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ
Εσωτερική ιανομή:
-Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
– Γραφείο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας
C:\Documents and Settings\verrax\Επιφάνεια εργασίας\ΓΓΒ\ΕΣΠΑ\ΟΗΓΟΙΙ\ΠΡΑΣΙΝΑ\1η τροποποίση υ α πρόσκλησης για Π Ε .doc 4
– Γραφείο Γεν. /ντή Στήριξης Βιομηχανίας
-ΒΧΠ
-Χρονολογικό Αρχείο
Κοινοποίηση:
– ΕΥ ΕΠΑΕ
– ΕΦΕΠΑΕ