Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).

      

    
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Αθήνα, 22.02.2011

Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε01/481

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Μονάδα Α2

Πληροφορίες: Δ. Παπαδόπουλος, Λ. Μπιλιμπάση

Τηλ: 210-3307631, 210-3307635

Φαξ: 210-3307644

email: papadopoulos_d@mintour.gr,

lmpilimpasi@mintour.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1.      Παρατείνουμε την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.Α.Ε) 2007-2013, που αναφέρεται στην παρ. 8 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣΔΕΔ/Α/798/06.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης, έως και τις 31.03.2011.

 

2.      Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis ως και την 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης  ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

 

3.      Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣΔΕΔ/Α/798/06.12.2010 κοινή υπουργική απόφαση.

 

4.      Περίληψη της Απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες:

 

          Ελεύθερος Τύπος

 

          Πρώτο Θέμα

 

          Αξία

 

          Κόσμος του Επενδυτή

 

5.      Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ