‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» με ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων από 01.03.2013 μέχρι τις 29.03.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr,www.ependyseis.gr/mis).

Κατόπιν αυτού σας αποστέλλουμε τα παρακάτω αρχεία:

· ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

· ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

που περιέχουν μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χρηματοδότησης, προς έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας (δια του ιστοτόπου, του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και των περιοδικών εντύπων σας) για τη δυνατότητα που τους παρέχεται μέσω του εν λόγω προγράμματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3620242, εσωτ. 262 και 273, καθώς και στο δικτυακό  χώρο: www.elanet.gr.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ