Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”, υλοποιεί το έργο “Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου” συνολικού προϋπολογισμού 305.553€.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εσωτερική υποδομή και την εξωστρέφεια για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο νέο ρόλο των Επιμελητηρίων για προσφορά υπηρεσιών υψηλής αξίας προς τα μέλη τους.

Με την υλοποίηση του έργου, εμπλουτίζεται σημαντικά η γκάμα των e-παρεχόμενων υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Χίου.

Βασικός πηρύνας των καινοτόμων δράσεων που θα αναπτυχθούν είναι:

– Invest in Chios–Πλατφόρμα Επιχειρηματικών συνεργασιών και Διευκόλυνσης Επενδύσεων

Στόχος: Προσέλκυση επενδύσεων – Διευκόλυνση δυνητικών επενδυτών – Σύζευξη investment projects με χρηματοδότηση.

– Διαδικτυακός κόμβος Απασχόλησης

Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας με στόχο να εξυπηρετηθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το ανθρώπινο δυναμικό.

– Ψηφιακό Αποθετήριο Καλών πρακτικών

Πλατφόρμα  συλλογής ιδεών και καλών πρακτικών, η οποία είναι ένα webbased σύστημα στο οποίο μπορεί να γίνει ανάρτηση και διαμοιρασμός ιδεών, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη τους από τα μέλη της κοινότητας.

– Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Δημιουργία εξειδικευμένης υποδομής παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης ώστε οι υπηρεσίες κατάρτισης να είναι προσβάσιμες σε όλα τα μέλη μας όσο απομακρυσμένα και να είναι.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ