ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 26/3/2009 (έως εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης και με σειρά προτεραιότητας)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες,σύμφωνα με την http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EL:PDF 

  Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – Ε.Μ.Ε και παράλληλα καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με τη http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EL:PDF
 • Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
 • Δεν δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων του τομέα γεωργίας όπως αυτές προσδιορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν ανήκουν στον κλάδο της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 104/2000 του Συμβουλίου
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06)
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
 • Κατά την τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από συμμετοχή σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα μεγαλύτερες από 200.000 € σύμφωνα με τον κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κανόνας de minimis). Ειδικότερα για τον τομέα οδικών μεταφορών, οι ενισχύσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 €, σύμφωνα με προαναφερθέντα κανονισμό.
 • Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα πρέπει να τους έχει χορηγηθεί άλλο κουπόνι καινοτομίας ακόμα και για διαφορετικό πρόβλημα που αφορά άλλο σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Οι δραστηριότητές τους εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) που αναγράφονται  στον ακόλουθο πίνακα 2. Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμες.  Αν η επιχείρηση ανήκει σε περισσότερους από έναν κωδικούς, να δηλωθούν όλοι οι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ του Πίνακα 2 στους οποίους ανήκει
 • Ύψος και είδος ενίσχυσης

  Χορήγηση κουπονιού καινοτομίας μέγιστης ονομαστικής αξίας 7.000 € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση να απαιτεί την τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

  Τα κουπόνια εκδίδονται ονομαστικά στην επωνυμία της αιτούμενης επιχείρησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον φορέα καινοτομίας για την πληρωμή του για τις υπηρεσίες τεχνογνωσίας / εμπειρογνωμοσύνης που θα παρασχεθούν στην επιχείρηση.  Οι φορείς καινοτομίας αναγράφονται στον οδηγό εφαρμογής της παρούσας δράσης.

  Προϋπολογισμός

  Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 8.400.000,00 €

 • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας – Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Τμήμα Α' Μεταφοράς Τεχνολογία. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Β. Γέρος, τηλ. 210-7458172,

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ