Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Ακολουθεί επιστολή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου με θέμα: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’261)».

Επί του εν θέματι αντικειμένου, γνωρίζεται ότι την 01/11/2022 κατόπιν σχετικής Διαταγής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και έκδοσης σε ΦΕΚ (Β’ 5572/22) της υπ΄ αριθμ.
2131.2/76792/2022 Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε και ισχύει νέα διαδικασία ως προς τον τύπο, το περιεχόμενο και τη σύνταξη πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261). Συναφώς, η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε παραβάσεις των διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένα και γενικότερα σε παραβίαση νομοθετικών διατάξεων οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 157 του προαναφερθέντος Ν.Δ.

2. Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται πλέον βάσει του συγκεκριμένου τύπου υπολογισμού = Π*ΣΒ*ΣΠ όπου Π είναι το πρόστιμο=50 ευρώ, ΣΒ=Συντελεστής Βαρύτητας (από το 20 έως το 1) και ΣΠ =συντελεστής προσαύξησης (από το 40 έως το 1).

3. Ο Συντελεστής Βαρύτητας σχετίζεται με το είδος της παράβασης όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας Υ.Α.

4. Ο Συντελεστής Προσαύξησης εξαρτάται από συγκεκριμένες παραμέτρους οι οποίες αφορούν α) το είδος τροχοφόρου που δύναται να εμπλέκεται σε παράβαση, β) το ολικό μήκος σκάφους/πλοίου, γ) η ιδιότητα του παραβάτη (ερασιτέχνη-επαγγελματία), δ) ο κίνδυνος-η βλάβη που προκύπτει από την κάθε παράβαση και ε) η υποτροπή ήτοι η διάπραξη της ίδιας παράβασης από τον παραβάτη εντός της διετίας από την προηγούμενη επιβολή διοικητικού προστίμου.

5. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ ή μεγαλύτερο από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

6. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, εφόσον εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται ποσό μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

7. Ο παραβάτης μπορεί να προβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Λιμενική Αρχή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας επτά (07) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης.

8. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος, εφόσον
απαιτηθεί.

9. Επιμελητήριο Χίου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του που
δραστηριοποιούνται επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Χίου.

10. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Επισυνάπτεται η επιστολή.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ