Κατάστημα Κράτησης Χίου: Περίληψη διακήρυξης προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας

Το Κατάστημα Κράτησης Χίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από 01-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως και  21-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος και με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου και έχει αναρτηθεί η διακήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Περίληψη Διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: