Κατάρτιση με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων

Το Επιμελητήριο Χίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” υλοποιεί το έργο “Κατάρτιση με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων” συνολικού προϋπολογισμού 377.500€.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η κατάρτιση με πρακτική άσκηση και πιστοποίηση διακοσίων (200) μακροχρόνια άνεργων σε θεματικά αντικείμενα τα οποία αφορούν:

α) Εξυπηρέτηση πελατών

β) Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

γ) Ηλεκτρονική Διαχείριση και Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ

δ) Στέλεχος Πωλήσεων

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας μέσω ενίσχυσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων.