ΕΣΠΑ 2014-2020: 11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη  (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην ένταξη επιπλέον εξήντα δύο (62) επιχειρηματικών σχεδίων της δράσης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.504.863,51 ευρώ. Με τις νέες αυτές εντάξεις, ολοκληρώνεται ο κύκλος αξιολογήσεων των έργων που κρίθηκαν ως επιλέξιμα για το σύνολο των Προσωρινών Πινάκων της Δράσης. Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση ανέρχονται σε 4.990 με συνολική Δημόσια Δαπάνη 126.095.251,73 ευρώ. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Δείτε τη σχετική τροποποίηση στον κάτωθι σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/%CE%A89%CE%A1%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-0%CE%A3%CE%A5%2011%CE%B7%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ