ΕΣΠΑ 2014-2020: 10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκατόν ογδόντα εννέα (189) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων με επιπλέον συνολικό προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.560.801,57 ευρώ. Ειδικότερα, τέσσερα (4) επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, ένδεκα (11) στη δεύτερη και εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) στην τρίτη περίοδο υποβολών. Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση ανέρχονται σε 4.973. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 125.791.739,5 ευρώ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201015_10h_trop_ent_ptyx_b.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ