ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, χιλίων οκτακοσίων ενενήντα μίας (1.891) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 51.303.731,37 ευρώ.   

Ειδικότερα απορρίπτονται:

–  Διακόσια εξήντα ένα (261) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.029.630,63 ευρώ, καθώς δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης,

–  Τετρακόσια είκοσι εννέα (429) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 11.618.511,80 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα κατά το στάδιο έκδοσης των Προσωρινών Καταλόγων δυνητικών δικαιούχων, λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων,

–  Διακόσια ενενήντα δύο (292) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.645.358,38 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα λόγω χαμηλής βαθμολογίας,

–  Εννιακόσια εννέα (909) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 25.035.228,96 ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ως μη επιλέξιμα λόγω μη προσκόμισης φυσικού φακέλου.

 

Για να δείτε τη σχετική Απόφαση πατήστε στο σύνδεσμο 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200526_1h_apor_ptyx_b.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ