ΕΣΠΑ 2014-2020:Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 Δημοσιεύθηκε Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη πενήντα τριών (53) αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.267.193,77 ευρώ.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο  

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191206_apof_aporr_neofyhs.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ