Επιμελητήριο Χίου: Υποχρέωση επιχειρήσεων για αποπληρωμή οφειλών ΓΕΜΗ

Παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι ΓΕΜΗ, είτε είναι μέλη του Επιμελητηρίου είτε όχι,  να προβούν άμεσα στην τακτοποίηση των οφειλών ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, υφίσταται η υποχρέωση των επιχειρήσεων,  να καταβάλουν στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους το αντίστοιχο, με βάση τη νομική τους μορφή, τέλος τήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ.

Στην περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το παραπάνω τέλος, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων έχουν υποχρέωση εκ του Νόμου να αποστείλουν τα εν λόγω τέλη στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με  βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τα τέλη του ΓΕΜΗ είναι ετήσια και καθορίζονται ανά νομική μορφή ως κάτωθι:

Νομική μορφή

Ετήσια τέλη ΓΕΜΗ

Ατομική

30€

ΟΕ/ΕΕ

80€

ΙΚΕ

100€

ΕΠΕ

150€

ΑΕ

320€

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεοι ΓΕΜΗ όπως προβλέπεται από το Ν.4497/2017, εξαιρούνται της παραπάνω υποχρέωσης.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο ΓΕΜΗ μπορείτε να ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.businessportal.gr,όπου μπορείτε επίσης να τυπώσετε τους κωδικούς πληρωμής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271044330. Email: m.koutsouradi@chioschamber.gr, p.michalaki@chioschamber.gr , a.xenaki@chioschamber.gr 

Τονίζουμε ότι τα ανωτέρω τέλη δεν δύναται να πληρωθούν στο ταμείο του Επιμελητηρίου, αλλά μόνο μέσω τραπέζης, είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή  ηλεκτρονικά μέσω web baking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ, είτε στα ταμεία των Τραπεζών.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ