Επιμελητήριο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Επιμελητηρίου Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2034/27-05-2021 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του, προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), με τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ήτοι έως 31/12/2021 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της οικονομικής προσφοράς είναι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου Χίου, στην  οδό Φιλίππου Αργέντη 8, Χίος, 82132.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: