Επιμελητήριο Χίου: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ενέργειες Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής άσκησης» στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5124308

Το Επιμελητήριο Χίου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το Υποέργο 1 «Ενέργειες Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής άσκησης» στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5124308.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι ενέργειες Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής άσκησης διακοσίων (200) μακροχρόνια άνεργων σε θεματικά αντικείμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με βάση τη μελέτη διάγνωσης αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να προσαρμοστούν στα σημερινά επιχειρηματικά δεδομένα και συνεπώς η ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας. Η κατάρτιση ανά θεματική ενότητα θα αφορά σύνολο 100 ωρών εκ των οποίων 90 ώρες θα υλοποιηθούν μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και 10 ώρες θα αφορούν διά ζώσης εκπαίδευση. Η διαδικασία πιστοποίησης θα αφορά αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων και θα παρέχεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ, ενώ η Πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος και θα έχει διάρκεια πενήντα (50) ώρες.

Συνοπτικά οι θεματικές ενότητες αφορούν τα εξής αντικείμενα:

– Εξυπηρέτηση Πελατών

– Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

– Ηλεκτρονική Διαχείριση και Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ

– Στέλεχος Πωλήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός (και αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης έχουν καταχωρηθεί στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ. διαγωνισμού 169757) και έχουν αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: