Επιμήκυνση εξόφλησης δανείων ΜΜΕ με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), που σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία μετεξέλιξης σε Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής μας δανειοδοτήθηκαν με την εγγύηση του Δημοσίου για πάγιο εξοπλισμό, κεφάλαια κίνησης αλλά και την εξόφληση υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρας μας, με την γενικευμένη ύφεση στην αγορά και την έλλειψη ρευστότητας αρκετοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του νησιού μας βρίσκονται σε απόγνωση γιατί αδυνατούν να καταβάλουν τις δόσεις των δανείων που έλαβαν από τις τράπεζες.

Επειδή εκτιμάται ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα αρκετά από τα δάνεια και κυρίως αυτά που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Δημοσίου και με επιδότηση του συνόλου των τόκων για τρία χρόνια, θα καταστούν ληξιπρόθεσμα, σας ζητάμε να διευκολύνετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προς την εξόφλησή τους επιμηκύνοντας τη διάρκεια της εγγύησης του Δημοσίου και της επιδότησης του επιτοκίου από τα τρία (3) στα έξι (6) έτη, ώστε οι δόσεις να γίνουν από έξι (6) σε δώδεκα (12).

Η ικανοποίηση του αιτήματος θα ανακουφίσει και θα διευκολύνει το αγώνα για επιβίωση που δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού μας.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ