ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
« Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο »
Αρ.Πρωτ.: 457/17-1-2011
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσoκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ
118/2007 , την KYA αρ. 1/10-2-10 περί «Έγκρισης Π.Π.Υ.Υ.»ΦΕΚ τ.Β΄99/3-2-10, την
αρ 29/16-12-10 απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου
2011 και ώρα 10 π.μ στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών προμήθειας
Υγρών καυσίμων (Πετρελαίου θέρμανσης- βενζίνης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
και του Κέντρου Υγείας Πυργίου.
Π/Υ 86.000,00 € συμπ. ΦΠΑ
Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται
την υπ' αριθμό 456/17-1-2011 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ
Για παροχή πληροφοριών μπορείτε να καλείτε στο τηλ.2271350106 Fax:2271044311
υπεύθυνη Βαλανιδά Μαρία).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΑ: 4Α92469073-7

Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ