“ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,
με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

Με την υπ'αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.1246/95/4-2-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.

Τα στοιχεία του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής :

Σκοπός- Στόχοι του Προγράμματος – Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Με το πρόγραμμα :
 Προωθείται η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως κεντρικής
πολιτικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 Ενισχύονται και υποστηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις οι μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.
 Οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις.
 Υποστηρίζονται και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών και
Μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας .

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος
Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.
• Προϋπολογισμός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.
• Ποσοστά ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης
κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος της, και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν συμμετέχει σε συνεργασίες.
• Επιλέξιμες Δαπάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:
 Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τα τελικά στάδια της παραγωγής, Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους
 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ενέργειες
 Ενέργειες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 Ενέργειες για ενσωμάτωση εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
• Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
• Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ
• Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος δηλ. τις 4 Φεβρουαρίου 2011.
• Φορείς διαχείρισης : η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006)
• Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων : Από 10 Μαρτίου 2011 έως 24 Μαΐου 2011

Στο πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί καινοτομικά στοιχεία όπως, το δικαίωμα συμμετοχής – για πρώτη φορά – από ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, -κατασκευές, χονδρεμπόριο, υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες υγείας) -, η παροχή κινήτρων για τον σχεδιασμό και την ανάληψη κοινών ενεργειών εξωστρεφούς προσανατολισμού από τις επιχειρήσεις .

Οι καινοτομίες αυτές επιδιώκουν όχι απλά την στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά την αφετηρία ενός δυναμικού κινήματος εξωστρέφειας που θα αλλάξει τις αντιλήψεις του Επιχειρείν στη χώρα μας.

Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4, 106 71 Αθήνα, 1ος όροφος, στα τηλ. 210-3620242 εσωτ. : 214 & 208

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ