Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 98/04-05-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006874427 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ5ΝΦΟΡ1Π-Ω11, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377, Φαξ 2251029377 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ με ΑΕ 98/04-05-2020″ .

Η τελική ημερομηνία υποβολή των προσφορών είναι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: