Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 128/25-05-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006811801 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ο46ΟΡ1Π-ΑΥΚ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377, Φαξ 2251029377 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός προμήθειας ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 με ΑΕ 128/25-05-2019 ”.

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 18 Ιουνίου 2020. 

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: