Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Μυτιλήνης): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Μυτιλήνης) κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 170/25-06-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ007145448 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 60ΦΙΟΡ1Π-8ΚΥ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών ασθενοφόρων όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 ή ηλεκτρονικά στο e-mail mytilini@ekab.gr με την ένδειξη: “Διαγωνισμός προμήθειας κινητήρα για το ΚΗΙ 6420 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Σάμου με ΑΕ 170/25-06-2020”

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: