Δ.Ε.Υ.Α.Χ: Περίληψη διακήρυξης προμήθειας ιματισμού εργασίας 2019

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (Δ.Ε.Υ.Α. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ’ αρ. 71/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη Προμηθευτή με προϋπολογισμό 24.576,00 € χωρίς ΦΠΑ.

 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

 

Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (12) μήνες από την υπογραφή της.

 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 02/04/2019 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

 

     Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου                                                                         

  

     ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

  (Επισυνάπτεται το επίσημο έγγραφο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου)

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: