Δ.Ε.Υ.Α.Χ: Διακήρυξη διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συντήρησης μικρών βιολογικών καθαρισμών Χίου έτος 2019”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου) που έχει την έδρα της στη Χίο (οδός Δημοκρατίας 4) διακηρύσσει με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμής της παρεχόμενης υπηρεσίας ανά μονάδα και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την «Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συντήρησης μικρών βιολογικών καθαρισμών Χίου έτους 2019» με CPV 45259100-8 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Χίο την 20/5/2019 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β’) και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική Διακήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: