Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ: Προκήρυξη Διαγωνισμών

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου προκηρύσσει τους παρακάτω μειοδοτικούς διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή:

– “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”: Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι 36 μήνες.

Οι οικονομικές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της D.E.Y.A. Xίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 06/08/2019 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

– “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΣ”: Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (36) μήνες από την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 06/08/2019 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 11:00 π. μ.

– “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ”: Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (24) μήνες από την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 08/08/2019 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

 

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές προκηρύξεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ