Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στην Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Περίληψη διακήρυξης. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr  αλλά και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr .

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: