ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2012_5998/10.10.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (WEBGIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 : ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (WEBGIS)
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 00302251036700, 00302251036701, fax: 00302251036709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr.
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση Υπηρεσιών.
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης : Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (στο εξής: webGIS), που αποτελεί βασικό πυλώνα της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το webGIS θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες στους χρήστες: (α) Απεικόνιση Γεωχωρικών Δεδομένων και Βασικές Χαρτογραφικές Λειτουργίες, (β) λειτουργίες χαρτογραφικής επεξεργασίας και επεξεργασίας χωρικής πληροφορίας, καθώς και λειτουργίες δημιουργίας υπηρεσιών οπτικοποίησης/μεταφόρτωσης χαρτογραφικών επικαλύψεων βάσει διεθνών προτύπων διαλειτουργικότητας (WMS, WFS, WCS, κ.λπ.), (γ) λειτουργίες ανάλυσης χωρικής πληροφορίας, (δ) επεξεργασίας video και υδρακουστικών δεδομένων βάσει διεθνών προτύπων (π.χ. NEPTUNE, ASCII XYZ), (ε) επικοινωνία με κινητές συσκευές και SMSserver. Το webGIS θα υποστηρίζει όλα τα πρότυπα διαλειτουργικότητας γεωγραφικών δεδομένων (ISO19100, OGC, INSPIRE). Στο Έργο περιλαμβάνεται ακόμα η εκπαίδευση του προσωπικού, με τη διοργάνωση σεμιναρίων στα έξι (6) νησιά, που εδρεύουν Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την έκδοση εγχειριδίων διαχείρισης και χρήσης, καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών (case studies) με τα αντίστοιχα εγχειρίδια. Το webGIS θα πρέπει να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον στα ελληνικά και τα αγγλικά. Προβλέπεται ακόμα η δωρεάν συντήρησή του για τρία (3) έτη.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2: Διαδικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (webGIS), της Πράξης «Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 304266, που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», και το Επιχειρησιακό Προγράμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», με Άξονα προτεραιότητας 06 «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δικαιούχο της Πράξης τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τόπος παράδοσης και εγκατάσταση έργου : Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
Προϋπολογισμός : Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (121.951,22€), μη συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (28.048,78€). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α., χωρίς δικαίωμα προαίρεσης.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου». Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ): Ε3458/2011ΣΕ34580030.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι επτά (7) μήνες.
Εγγυήσεις : Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.), ήτοι ανέρχεται στις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ.
Ο οριστικός Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει α) Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
Είδος διαδικασίας : Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια, που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Τόπος παραλαβής των συμβατικών τευχών της Διακήρυξης : Το τεύχος της Διακήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. 00302251036736, fax : 00302251036709, email : elepromitheies@aegean.gr., στη Μυτιλήνη. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ru.aegean.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών : Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν τις Προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με έκπροσωπο ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.λ.π.) μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα 19/11/2012 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, τηλ. 00302251036700, ή 00302251036701, fax : 00302251036709), στη Μυτιλήνη. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Τόπος και Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών : Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Επιστημών της Θάλασσας, Α' όροφος, γραφείο A.27, στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 20/11/2012 και ώρα 10:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.
Ισχύς των προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
Πληροφορίες : Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της Διακήρυξης δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. 00302251036736, fax : 00302251036709, email : elepromitheies@aegean.gr., 81100 Μυτιλήνη.
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τη φύση του προκηρυχθέντος έργου παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: theonitis@aegean.gr. ή στο fax: 0030 2251036809.

Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας


Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ