ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή Β'της Ν.Α. Χίου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

«Προμήθεια -Τοποθέτηση Αιθουσών -Γραφείων  ελαφριάς κατασκευής »
Προϋπολογισμός: 100.000 ΕΥΡΩ { συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Χρηματοδότηση : ΚΑΠ και συνεισφορές 2008 (ΟΣΚ )
Τόπος παράδοσης: Οικισμοί Νομού Χίου.
Χρόνος παράδοσης : Έναρξη σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης και ολοκλήρωση μέχρι 31-12-2009.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 28-9-2009 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
14.00μμ και αποσφράγισης των προσφορών: την 29/09/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα
1Ο.ΟΟπ.μ , στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Νομ. Αυτοδιοίκησης
Χίου.
Τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτομερώς στην πλήρη διακήρυξη των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση.

Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 25/9/2009 από τα γραφεία της Ν.Α. ΧΙΟΥ , Πολυτεχνείου 1, τηλ. 22710 44215 και 44217.

Ο Πρ/νος Προμηθειών & Περιουσίας
Μιχ. Κατσαρός

Πηγή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ