ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Χίου
Δήμος Χίου
Τεχνική Υπηρεσία
Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος
Πληροφορίες: Μακριπλής Γ.
Τηλέφωνο: 2271350030
FAX : 2271350030
E-mail : makriplis@cbb.gr
Αρ. Πρωτ.: 10812

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Aντιδήμαρχος Χίου κ. Δημήτριος Καζάνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-93) σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2011» προϋπολογισμού eur 227.569 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Χίου την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου και από ώρα 10:00 έως 10:30 ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο 10/12/2010
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών 23/12/2010
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στo διαγωνισμό eur 11.379
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο τηλ. 2271350850, FAX 2271350030
Τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.cbw.gr

Χίος 06/12/2010

Ο Aντιδήμαρχος Χίου

Δημήτριος Καζάνας

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ