ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΧΑΛΩΝ 8, 82100 ΧΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΙΟΥ
Αρ. Διακήρυξης:857/17-02-2010

Ο Φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». Ο προϋπολογισμός είναι 28.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 23/03/2010 και ώρα 11:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η Συντήρηση θα γίνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι τουλάχιστον εκατό είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η χρηματοδότηση είναι από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνεται μηνιαία και αφού προηγείται πρωτόκολλο παραλαβής
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2271035021, fax: 2271035099, από την αρμόδια υπάλληλο κα Κυριακή Σαλιάρη, στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου, Μιχάλων 8, 82100 Χίος

Χίος 17/02/2010
Χρυσή Γ. Βιτσιλάκη

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

 

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ