Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Κρεάτων XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

Η XVI M/K Mεραρχία Πεζικού Διδυμότειχου, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 05/2024), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτή/ών νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων και των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΛΑΦ Αλεξανδρούπολης – ΛΑΦ Φερών – ΛΑΦ Τυχερού – ΚΑΑΥ Μάκρης) της XII Μ/Κ ΜΠ, μη συμπεριλαμβανομένης της ΤΔ 41 ΣΠ.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ