Δημόσια διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ξεκινάει σήμερα τη δημόσια διαβούλευση στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και καλύπτει όλη τη χώρα.
Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος για την οριστικοποίηση του οδηγού εφαρμογής, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την επεξεργασία των σχολίων από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ΕΥΣΕΔ Εμπ. θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού εφαρμογής και στην προκήρυξη του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης: Παρασκευή 17-6-2011.
Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση odikesmetafores@gge.gr

 

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ