Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αλεύρου και φέτας για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΔΤΕ θα διενεργήσει 2 ανοικτούς ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια αλεύρου και φέτας για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά είναι:

  • Για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια αλεύρου έως 26 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, και έως 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 η υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100.
  • Για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια φέτας έως  25 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, και έως 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 η υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100.

Συνημμένες θα βρείτε τις σχετικές Προκηρύξεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΕΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΙ