ΔΕΥΑΧ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων γραφείων

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Αναλώσιμων Γραφείων» για τις ομάδες «Γραφική Ύλη» και «Έντυπα» ύψους ανάθεσης 10.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την 18/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Επισυνάπτεαι η αναλυτική πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: