ΔΕΥΑΧ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ’ αρ. 372/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 14 05/08/2021), για την ανάδειξη Προμηθευτή με προϋπολογισμό 16.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (24) μήνες από την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ 21PROC009102589.

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου http://www.deyaxiou.gr/.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 14/09/2021 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

Συνημμένη η περίληψη διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: