ΔΕΥΑΧ: Προκήρυξη διαγωνισμών για τις προμήθειες: χημικών ύδρευσης, καυσίμων και οχήματος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στη Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει τους παρακάτω ηλεκτρονικούς ανοικτούς διαγωνισμούς προμηθειών με σφραγισμένες προσφορές:

– Προμήθεια Χημικών ‘Υδρευσης με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου στις 10:00 πμ.

– Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Ν. ΧΙΟΥ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου στις 10:00 πμ.

– Προμήθεια οχήματος τύπου Pick-up τετράθυρο συνεργείου Η/Μ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου στις 10:00 πμ.

Οι παραπάνω διαγωνισμοί θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.

 

Συνημμένες μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες περιλήψεις διακηρύξεων.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ