ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,
με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των φυσικών φακέλων των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» στην ΕΛΑΝΕΤ.

Μετά τη στατιστική επεξεργασία των υποβληθεισών προτάσεων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία, για τις περιφέρειες αρμοδιότητάς μας.

ΑΤΤΙΚΗ
Υποβληθείσες προτάσεις: 623
Συνολικός Προϋπολογισμός προτάσεων: 165.052.235,30 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 61.362.110,95 €

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Υποβληθείσες προτάσεις: 51
Συνολικός Προϋπολογισμός προτάσεων: 9.587.332,51 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 3.202.322,67 €

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Υποβληθείσες προτάσεις: 36
Συνολικός Προϋπολογισμός προτάσεων: 7.857.848,39 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 3.823.176,48 €

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι συνολικά στην ΕΛΑΝΕΤ υποβλήθηκαν 710 επενδυτικά σχέδια με συνολικό Προϋπολογισμό 182.497.416,20 € και αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 68.387.610,10 €. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος θα ακολουθήσει το στάδιο του ελέγχου της πληρότητας των υποβληθεισών προτάσεων και έπεται η αξιολόγηση βαθμολόγηση όσων εξ αυτών κριθούν πλήρεις από πλευράς δικαιολογητικών και επιλέξιμες από απόψεως αντικειμένου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Από την ΕΛΑΝΕΤ

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ