Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας ενεργειακής επιθεώρησης.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την ενεργειακή επιθεώρηση, την αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα δημοτικά κτίρια, τα οποία αναφέρονται στην 1/2023 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136Α) να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης τάξης και των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού, που απαιτείται για το κάθε κτίριο, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4409/2016 ή όπως προβλέπεται με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 58) του ίδιου Νόμου.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Μελέτη. Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 963,72 € με 17% ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και στον ΚΑ 00-6117.001 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2 Χίος, μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1) Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, κλπ)

2) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

4) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες, από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/86 που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

6) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της 1/2023 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών ακινήτων Δήμου Χίου», τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα σχετικά αρχεία.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς _έκδοση ΠΕΑ

Μελέτη για έκδοση ΠΕΑ

Υπεύθυνη Δήλωση _Ασφαλιστικοί φορείς

Υπεύθυνη Δήλωση _ Ποινικό

Υπεύθυνη δήλωση _ προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη Δήλωση _ Γνώση των όρων της Μελέτης